ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 32
                                               

Ƌ

Ƌ ، ƌ یکی از حروف الفبای لاتین است. این نویسه میان سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۶ میلادی در الفبای معیار جوانگ مورد استفاده بود، ولی سپس ترکیب nd جایگزین آن شد.

                                               

Ƒ

Ƒ ، ƒ یکی از حروف الفبای لاتین است. در زبان اوه این حرف نشان‌دهندهٔ آوای است. ƒ با سبک خوابیده نشان‌دهندهٔ چند یکای پول از جمله گیلدر هلند، آروبا فلورین و گیلدر آنتیل هلند است.

                                               

G

گاه در آوانگاری، Ġ را در جایگاه به کار می‌برند. در نویسه‌گردانی زبان اوکراینی به لاتین از این نویسه به جای Ґ سیریلیک استفاده می‌شود. پیشتر در زبان ایرلندی، Ġ نشان‌دهندهٔ نرم‌شدگی G بوده‌است، ولی امروزه ترکیب GH جایگزین آن شده. در نویسه‌گردانی عرب ...

                                               

Ɠ

Ɠ ، ɠ یا G ِ قلاب‌دار یک نویسهٔ الفبای لاتین است. ɠ در الفبای آوانگاری بین‌المللی نشان‌دهندهٔ همخوان انفجاری ملازی واکه‌دار است. از آن در نگارش برخی از زبان‌های آفریقایی ماندد زبان کپله استفاده می‌کنند.

                                               

Ħ

Ħ ، ħ و H ِ سرکش‌دار یکی از حروف الفبای لاتین است. در زبان مالتی از آن برای نشان دادن آوای ح بهره‌می‌برند. از ħ نیز در الفبای بین‌المللی آوانگاری برای نشان دادن همین آوا مورد استفاده قرار می‌دهند.

                                               

Ⱨ ، ⱨ یا H ِ دنباله‌دار یکی از حروف الفبای لاتین است. از این حرف در زبان اویغوری برای نشان‌دادن از H بهره‌می‌بردند. در اوایل دههٔ ۱۹۶۰ میلادی، هنگامی که برای نگارش زبان اویغوری خط عربی را کنارنهادند و لاتین را جای‌گزین‌اش کردند، از این حرف استفاد ...

                                               

Ɨ

Ɨ ، ɨ یکی از حروف الفبای لاتین است. این حرف برساخته از یک I با خط تیره‌ای در درون آن است. ɨ در الفبای آوانگاری بین‌المللی نشان‌دهندهٔ واکه ناگردشی مرکزی بسته است.

                                               

Ƙ

Ƙ ، ƙ یکی از حروف الفبای لاتین است و در زبان هوسه مورد استفاده‌است. این حرف نشان‌دهندهٔ آوای می‌باشد. در گذشته در الفبای آوانگاری بین‌المللی، ƙ نشان‌دهندهٔ هم‌خوان مکیده بوده، ولی از ۱۹۹۳ میلادی جایگزین آن شده‌است.

                                               

Ⱪ ، ⱪ یا K ِ دنباله‌دار یکی از حروف الفبای لاتین است. این حرف شباهت بسیاری با Қ در سیریلیک دارد. همچنین گاه به اشتباه به صورت k̡ یا ķ نگاشته می‌شود. از این حرف برای نگارش زبان اویغوری بهره می‌بردند. امروزه از Q به جای این حرف استفاده می‌کنند.

                                               

Ł

Ł ، ł یا L ِ سرکش‌دار یکی از حروف الفبای لهستانی، کاشوبی، الفبای لاتین بلاروسی، الفبای لاتین اوکرائینی، سوربی، ویلامووی، ناواخو، چیپه‌ویان، ونتی، تایچو، هوپا، زونی و اینوئیت آلاسکایی است. یکی از اختصار‌های لایت‌کوین نیز استفاده می‌شود. در زبان له ...

                                               

Ñ

Ñ ، ñ یکی از حروف امروزی الفبای لاتین است، برساخته از یک N با مدکی بر فراز آن. این حرف در الفباهای اسپانیایی، گالیسی، آستوری، باسک، آراگونی، فیلیپینی، چامورو، گوارانی، ماندایی، ماپودونگون و نیز نویسه‌گردانی زبان تخاری به لاتین مورد استفاده‌است. ا ...

                                               

Ɲ

Ɲ ، ɲ یکی از نویسه‌های الفبای لاتین است و نشان‌دهندهٔ آوای خیشومی کامی. ɲ در الفبای آوانگاری بین‌المللی نیز نشان‌دهندهٔ آوای خیشومی کامی است. از این حرف در نگارش پاره‌ای از زبان‌های آفریقایی -از جمله بامبارایی و فولا در مالی- و همچنین چند زبان بو ...

                                               

Ƞ

Ƞ ، ƞ یکی از حروف منسوخ الفبای لاتین است. این حرف در زبان لاکوتا نشان‌دهندهٔ واکهٔ خیشومی بود. ولی سپس ŋ جایگزین آن شد. در الفبای آوانگاری بین‌المللی میان سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۷۶ میلادی /ƞ/ نشان‌دهندهٔ آوای هجایی خیشومی لثوی بود. ولی امروزه /n̩/ جای ...

                                               

Ö

Ö ، ö یکی از حروف الفبای لاتین است. این حرف در برخی از زبان‌ها نشان دهندهٔ واکه‌های است و در برخی دیگر نشان‌دهندهٔ شکست هجایی o. این حرف برساخته‌است از یک O و دونقطه بر فراز آن.

                                               

O

Ø ، ø یکی از حروف الفبای زبان‌های نروژی، دانمارکی، فاروئی و سامی جنوبی است. این حرف در سامی جنوبی صدای واکهٔ مرکبِ است. در دانمارکی و نروژی Ø یک حرف مستقل الفباست و ازلحاظ ترتیبی پس از z قرار می‌گیرد. هنگامی که در تایپِ این حرف با محدودیت رودررو ...

                                               

Ɵ

Ɵ ، ɵ یا O با خط تیره یکی از حروف الفبای لاتین است. از سال ۱۹۲۲ میلادی در الفبای ترکی آذربایجانی از این حرف بهره‌برداری شده‌است. این حرف نشان‌دهندهٔ آوای نشان‌دهندهٔ واکه گرد نیم‌بسته مرکزی است.

                                               

Ᵽ ، ᵽ یا P ِ سرکش‌دار یکی از حروف الفبای لاتین است. این حرف تشکیل‌شده از یک P با سرکشی در میان گردی آن یا گاه روی پایهٔ آن است. در برخی از سامانه‌های آوانگاری از جمله برای زبان‌های بومی آمریکا و برای نشان دادن آوای از این حرف بهره‌می برند. در ۱۹۸ ...

                                               

ʠ

ʠ یکی از حروف الفبای لاتین است. این حرف تشکیل‌شده از یک Q به همراه قلابی کامی می‌باشد. در گذشته در الفبای آوانگاری بین‌المللی این حرف نشان‌دهندهٔ آوای هم‌خوان مکیده بود. ولی از ۱۹۹۳ میلادی، جایگزین آن شده‌است.

                                               

Ɽ ، ɽ یا R ِ دنباله‌دار یکی از حروف الفبای لاتین است. ɽ در الفبای آوانگاری بین‌المللی نشان‌دهندهٔ فلپ برگشتی است. Ɽ در الفبای چندین زبان سودانی از جمله هیبان، کوالیب، مورو و اتورو م‌باشد.

                                               

Š

Š ، š یا "S ِ هفتک‌دار" نویسه‌وارهای است که از آن برای نشان دادن آوای ش استفاده می‌شود. برابر آن در الفبای آوانگاری بین‌المللی ʃ می‌باشد. همچنین در زبان‌های ترکی‌تبار از Ş برای نشان‌دادن این آوا استفاده‌می‌کنند. حرف Š یکی از ۳۰ حرف در دبیره پارسی ...

                                               

Ƭ

Ƭ ، ƭ یا T ِ قلاب‌دار یکی از حروف الفبای لاتین است. این حرف در برخی زبان‌های آفریقایی مانند تماشق و سرر کاربرد دارد. در گذشته از این نماد در الفبای آوانگاری بین‌المللی هم استفاده‌می‌شد، ولی از ۱۹۹۳ میلادی جایگزین آن شده‌است.

                                               

Ʈ

Ʈ ، ʈ یا t با قلاب برگشتی ، یکی از حروف الفبای لاتین است. این نماد الفبای آوانگاری بین‌المللی نشان‌دهندهٔ آوای انسدادی برگشتی بی‌صدا است و ویژهٔ زبان‌های آفریقایی است.

                                               

Ŭ

Ŭ ، ŭ یکی از حروف الفبای اسپرانتو است. همچنین در سدهٔ بیستم میلادی از این حرف در الفبای لاتین زبان بلاروسی استفاده‌می‌شد. در بلاروسی، ŭ برابر ў سیریلیک می‌باشد. در اسپرانتو، Ŭ یک نیم‌واکه یا حرف نیمه‌صدادار است که اغلب در واکه‌های مرکب aŭ و eŭ به ...

                                               

Ɯ

Ɯ ، ɯ یکی از حروف الفبای لاتین است. همچنین از این نویسه در الفبای آوانگاری بین‌المللی برای نشان دادن واکه پشتی بسته ناگرد بهره‌می‌برند. از لحاظ ظاهری این نویسه همانند یک w با گوشه‌های گرد است. این نویسه همچنین با حرف شا در الفبای سیریلیک همانندی ...

                                               

Ʋ

Ʋ ، ʋ یکی از حروف الفبای لاتین است. ترکیب این حرف ملهم از V به سبک خوابیده است. از این حرف در برخی از زبان‌های آفریقایی -مانند زبان اوه- برای نشان‌دادن آوای - در الفبای بین‌المللی آوانگاری برای نشان‌دادن همخوان اصطکاکی لبی-دندانی بهره‌می‌شود.

                                               

ⱴ یا V ِپیچ‌دار یک حرف الفبای لاتین است و کاربردش در آوانگاری زبان‌های آفریقایی است. این نماد نشان‌دهندهٔ آوای ضربه لبی‌دندانی را می‌رساند. ⱴ در حدود ۶۰ سال پیش ابداع‌شد. از ۲۰۰۵ میلادی، حرف v با قلابی در سوی راست آن نشان‌دهندهٔ این آوا در الفبای ...

                                               

Ź

Ź ، ź یکی از حروف الفبای لاتین است ساخته شده از یک Z و اکسانی شیب‌دار بر بالای آن است. ź یکی از حروف الفبای لهستانی و مونته‌نگروئی است. در زبان‌های اسلاوی، تلفظ ź به صورت ز کامی است. در زبان لهستانی آوای این حرف به صورت است.

                                               

Ž

Ž ، ž نویسه‌ای است مرکب از حرف لاتینِ Z و یک هفتک بر فراز آن. زمینه‌های کاربرد این نویسه گوناگون است، ولی بیشترین کاربردش در نمایش آوای ژ می‌باشد. در نویسه‌گردانی حرف Ж از الفبای سیریلیک را با این نویسه نمایش می‌دهند. حرف Ž یکی از سی حرف در دبیره ...

                                               

گردشدگی

در آواشناسی، گردشدگی واکه به میزان گرد شدن لب‌ها در هنگام تولید یک واکه گفته می‌شود. این فرایند، لبی‌شدگی یک واکه است. وقتی که واکه‌ای گردشده تلفظ می‌شود، لب‌ها یک شکاف دایره‌ای تشکیل می‌دهند و واکه‌های گردنشده در حالی تلفظ می‌شوند که لب‌ها به حا ...

                                               

واکه بی‌رنگ

واکهٔ بی‌رنگ یا شوا در واج‌شناسی و آواشناسی، به واکه‌ای گفته می‌شود که با نمادِ نشان داده می‌شود. هنگام تلفظ واکهٔ بی‌رنگ، ماهیچه‌های دهان در حالت آرامش قرار می‌گیرند و در جدول آوایی نیز این واکه در میانه قرار دارد. در بیشتر زبان‌های اروپایی، واک ...

                                               

واو مجهول

واو مجهول یا واکهٔ پسینِ نیم‌بستهٔ گردشده یکی از واکه‌های زبان‌های فارسی نو و فارسی میانه است. نماد این واج در الفبای آوانگار بین‌المللی ⟨:o⟩ است. الگو:IPA vowels

                                               

یای مجهول

یای مجهول یا واکهٔ پیشینِ نیم‌بستهٔ گردنشده یکی از واکه‌های زبان‌های فارسی نو و فارسی میانه است. نماد این واج در الفبای آوانگار بین‌المللی ⟨:e⟩ است. یای مجهول در بسیاری از زبان‌ها از جمله فارسی وجود دارد. یای مجهول چیزی میان "ـِ" و "ـی" است و در ...

                                               

فهرست وام‌واژه‌های انگلیسی در فارسی

لایک = پسند جِسچِر = ژست جت اسکی جین جنرال = ارتشبد، سردار جودو جاکت جون کامنت = دیدگاه جت کلیپ = نماهنگ جاز

                                               

کلمات یونانی در مورد عشق

در زبان یونانی، واژه‌های گوناگونی برای بیان عشق به کار رفته‌است؛ ولی در این زبان، مانند بسیاری زبان‌های دیگر، شناخت تفاوت این واژه‌ها کار بسیار دشواری است. به‌هرروی، هرکدام از واژه‌ها گاهی تنها در یک زمینه یا حالت ویژه کاربرد دارد. واژه‌های بیانگ ...

                                               

پسوند

پسوند در زبان‌شناسی، تکواژ وابسته است که به پایان واژه‌ها می‌چسبد و معنای واژه را دگرگون می‌کند. پسوند همچنین اشاره به یک توصیف برای یک اسم است، مانند پس‌وند نام خانوادگی؛ در ایران طایفه‌های دارای پسوند "وند" دو گروه هستند: ۱. گروهی که در دوران ه ...

                                               

درون‌وند

درون‌وند وندی است که دو ستاک را در یک واژهٔ ترکیبی پیوند می‌دهد. درون‌وند با میانوند تفاوت دارد. میانوند درون یک ستاک جای می‌گیرد ولی درون‌وند دو ستاک را به هم پیوند می‌دهد.

                                               

قانون بروگمان

قانون بروگمان ، که به نام کارل بروگمان نامگذاری شده، یک قانون آوایی است که بیان می‌کند که در زبان‌های هندوایرانی، o* قدیمی‌تر نیاهندواروپایی معمولاً به a* تبدیل می‌شود، اما در هجاهای باز اگر پس از آن یک همخوان و یک واکه دیگر بیاید به ā* تبدیل میشود.

                                               

دونگاره

دونگاره به دو حرف ترکیبی گفته می‌شود که نشانهٔ یک آوا باشند. به عنوان نمونه دو حرف ch کنار هم در بسیاری از زبان‌هایی که از الفبای لاتین استفاده می‌کنند نشانگر یک آوای خاص است. دو حرف l در کنار هم ll در زبان اسپانیایی نیز یک دونگاره محسوب می‌شوند ...

                                               

حالت ازسویی

حالت ازسویی یک حالت دستوری برای اسم‌ها، ضمیرها و صفت‌ها در دستور زبان زبان‌های متعددی است. از آن گاهی برای بیان حرکت از سوی چیزی استفاده می‌شود. حالت ازسویی در زبان‌های باستانی همچون لاتین و سانسکریت و همچنین زبان‌های امروزی همچون ترکی استانبولی، ...

                                               

حالت برایی

به‌طور کلی در زبان آلمانی حالت برایی برای برجسته‌سازی مفعول غیرمستقیم یک جمله بکار می‌رود. مثلاً: Ich überreiche dem Kinde ein Geschenk. من هدیه‌ای "به کودک" دادم. – خنثی Ich gab der Frau den Stift zurück. من خودکار را "به زن" پس‌فرستادم. – مؤنث ...

                                               

حالت دستوری

در دستور زبان، حالَت ابزاری است که نقش دستوری یک واژه در جمله را نشان می‌دهد. برای نمونه با استفاده از حالت، می‌توان فهمید که آیا یک اسم در یک جمله، فاعل است، مفعول است یا نقش مِلکی دارد. حالت‌ها معمولاً با چسبیدن یک وند ویژه به واژه یا به عبارت ...

                                               

حالت مطلق

در زبان‌های کُنایی-مطلق به حالت دستوری که در تضاد با حالت کنایی استفاده می‌شود حالت مطلق گفته می‌شود. به عبارتی در زبان‌های کُنایی-مطلق، به آن حالت دستوری که فاعلِ فعل لازم و مفعولِ صریحِ فعل متعدی را نشانه‌گذاری می‌کند حالت مطلق گفته می‌شود. حال ...

                                               

حالت مفعولی

حالت مفعولی یا حالت رایی در زبان‌شناسی، حالتِ دستوریِ مفعولِ صریحِ فعل متعدی است. حالت مفعولی در زبان نیا-هندواروپایی وجود داشته است و امروزه در برخی زبان‌های هندواروپایی مانند لاتین، سانسکریت، یونانی، آلمانی، لهستانی، رومانیایی، روسی، و اوکراینی ...

                                               

حالت نهادی

در زبان‌شناسی، حالت نهادی یا حالت کنایی یکی از حالت‌های دستوری است که عموماً نشان می‌دهد انجام‌دهنده فعل کیست یا این‌که نهاد جمله کجاست. نهاد بخشی از جمله است که در مورد آن خبری می‌دهیم. در زبان‌های غربی به این حالت Nominative کنایی می‌گویند زیرا ...

                                               

دستور زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی به مجموعه قوانین و مقررات موجود در زبان انگلیسی که بین کلمات، جمله‌ها، گروه‌ها و شبه‌جمله‌ها حاکم است، اطلاق می‌گردد. به عنوان مثال طبقه‌بندی واژه‌ها به اسم، فعل، ضمیر، مفعول، فاعل، حرف اضافه، قید، وند و غیره جزء دستور زبان محس ...

                                               

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

در انگلیسی، زمان آینده کامل پیوسته برای بیان فراروند و کاری دنباله‌دار که تا زمانی مشخص در آینده اتفاق خواهد افتاد استفاده می‌شود. این زمان کاربرد چندانی در انگلیسی ندارد، زیرا که بیشتر این مفهوم را با آینده فرساخت بیان می‌کنند. برای نمونه.Tom wi ...

                                               

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

در انگلیسی، زمان حال پیوسته برای بیان رخدادهایی است که ما در میانه آن رویدادها قرار گرفته‌ایم. کاری که ما آن را آغاز کرده‌ایم ولی هنوز به پایان نرسانده‌ایم. در زمان حال استمراری اغلب فعل انجام شده در زمان صحبت گوینده روی می‌دهد که البته همیشه این ...

                                               

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

در انگلیسی، زمان حال ساده برای بیان اتفاقات به صورت عمومی استفاده می‌شود و بر خلاف نامش فقط مربوط به زمان حال نیست. ما از زمان حال ساده برای بیان پیشامدها و عاداتی استفاده می‌کنیم که همواره و همه وقت در حال روی دادن هستند. از زمان حال ساده در زبا ...

                                               

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

در انگلیسی، زمان حال کامل پیوسته برای بیان عملی که از گذشته شروع شده و فرایند آن تا زمان کنونی ادامه داشته و یا تاثیرش روی زمان کنونی باقی مانده استفاده می‌کنیم. تفاوت این زمان با حال کامل در این است که در حال فرساخت پیوسته، تاکید بر فراروند و دن ...

                                               

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

کاری که نقطه شروع آن در گذشته و تا زمان حال ادامه پیدا کرده‌است. کاری که به تازگی کامل، تمام شده یا انجام شده. یک کار تمام شده که بر روی زمان حال تأثیر می گذارد. چیزی که هرگز، یکبار، یا چندین بار تا زمان صحبت اتفاق افتاده.